ધોરણ-7 નાં પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.


ગુજરાત રાજ્ય પાઠયપુસ્તક મંડળની વિતરણ અંગેની કામગીરી
મુદ્રિત થયેલાં પાઠયપુસ્તકોનું વિતરણ સમગ્ર ગુજરાતમાં સહકારી ધોરણે કામ કરતી સંસ્થાઓ મારફતે કરવામાં આવે છે. દરેક જિલ્લાના વિતરક સાથે પાઠયપુસ્તકોના છૂટક વેચાણની કામગીરી માટે વિક્રેતાઓને જોડી દેવામાં આવે છે. છૂટક વેચાણ કરનારા વિક્રેતાઓની નોંધણી મંડળમા કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થાની તમામ વિઘાર્થીઓને પાઠયપુસ્તકો સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અમદાવાદમાં પણ મંડળનું પોતાનું વેચાણ કેન્દ્ર (સેલ ડેપો, ગોડાઉન નં. ૯, અસારવા પુલ નીચે, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૬ ફોનઃ ૨૨૧૩૩૯૨૦) ચાલે છે. કોઈ પણ સંસ્થાને કે વ્યક્તિગત ધોરણે કોઈ પણ વિઘાર્થીને આ વેચાણ કેન્દ્ર ઉપરથી પાઠયપુસ્તકો છૂટક વેચાણના ધોરણે મળી શકે છે. બહારગામથી મનીઓર્ડર કે બેન્કડ્રાફ્ટ દ્વારા પણ પાઠયપુસ્તકો મેળવી શકાય છે.
મંડળની સંશોધન અંગેની કામગીરી
પાઠયપુસ્તક મંડળ પાઠયપુસ્તકોનું પ્રકાશનકાર્ય કરીને જ સંતોષ માનતું નથી. પાઠયપુસ્તકોની ગુણવત્તા સતત સુધરતી રહે તે માટે સંશોધન અંગેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવે છે. પ્રાથમિક શિક્ષકોથી માંડીને યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો સુધીની પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓને મૂલ્યાંકન કાર્યક્રમ તથા અન્ય શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોમાં જોડવામાં આવે છે. પાઠયપુસ્તક સંપાદન તાલીમ શિબિર અને પાઠયપુસ્તકોના લેખકો, પરામર્શકો, અનુવાદકો વગેરે માટેનો પ્રતિભાશોધ કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવ્યાં છે.
મંડળની નવાં ક્ષેત્રોમાંની કામગીરી
બુનિયાદી વિષયોનાં પાઠયપુસ્તકો : ઈ.સ. ૧૯૯૯થી ધોરણ ૧૧-૧૨ના બુનિયાદી વિષયોનાં ૨૬ પાઠયપુસ્તકોનું પ્રકાશન કરીને મંડળે જાહેર પરીક્ષા માટેના વધારે વિષયોનાં પાઠયપુસ્તકો દ્વારા જે-તે ક્ષેત્રના વિઘાર્થીઓને આધારભૂત સાહિત્ય પૂરું પાડયું છે. આથી ગ્રામ અને કૃષિનાં ક્ષેત્રોમાં પણ મંડળ માનવ સંશોધન વિકાસના મહત્ત્વના કાર્યમાં પોતાનો ફાળો આપી શક્યું છે. પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ્ની મુલાકાત લો.
ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા (પ્રથમ સત્ર)ડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા (દ્વિતિય સત્ર)ડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
ગુજરાતી દ્વિતિય ભાષા (અજમાયશી)ડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
હિન્દીડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
અંગ્રેજી પ્રથમ સત્રડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
અંગ્રેજી દ્વિતિય સત્રડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
ગણિતડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
વિજ્ઞાનડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
સામાજિક વિજ્ઞાનડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
સંસ્કૃત પ્રથમ સત્રડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
સંસ્કૃત દ્વિતિય સત્રડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો
સર્વાંગી શિક્ષણડાઉનલોડ માટે : અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment