ધોરણ ૬ થી ૮ની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ

ધોરણ -6 ગુજરાતી

ધોરણ -6 ગણિત

ધોરણ -6 સામાજિક વિજ્ઞાન

ધોરણ -6 અંગ્રેજી

ધોરણ -6 હિન્દી

ધોરણ-6 વિજ્ઞાન ટેક્નોલોજી

ધોરણ -6 સંસ્કૃકૃત

ધોરણ-7

ધોરણ -7 ગુજરાતી

ધોરણ -7 ગણિત

ધોરણ -7 વિજ્ઞાન ટેક્નોલોજી

ધોરણ -7 અંગ્રેજી

ધોરણ -7 હિન્દી

ધોરણ -7 સમાજિક વિજ્ઞાન

ધોરણ -7 સંસ્કૃત

ધોરણ -8

ધોરણ -8 ગુજરાતી

ધોરણ -8 ગણિત

ધોરણ -8 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી

ધોરણ -8 અંગ્રેજી

ધોરણ -8 હિન્દી

ધોરણ -8 સમાજિક વિજ્ઞાન

ધોરણ -8 સંસ્કૃત

Leave a Comment