ધોરણ ૧ થી ૫ અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ

ધોરણ -૧

1_4024_STD_1_GUJARATI

1_4025_STD_1_MATHS 1_4026_

STD_1_to_4_ENGLISH 

ધોરણ -૨

1_4027_STD_2_GUJARATI1_

4028_STD_2_MATHS

ધોરણ -૩

1_4030_STD_3_GUJARATI

1_4031_STD_3_MATHS

1_4029_STD_3_EVS

ધોરણ -૪

1_4033_STD_4_GUJARATI

1_4035_STD_4_MATHS

1_4032_STD_4_EVS

1_4034_STD_4_HINDI

ધોરણ -૫

1_4038_STD_5_GUJARATI_1

1_4060_STD_5_MATHS

1_4037_STD_5_EVS

1_4061_STD_5_HINDI

1_4036_STD_5_ENGLISH

Leave a Comment